Riving og sanering

Vi har muskler og kompetanse til å påta oss store rive- og saneringsoppdrag, enten det gjelder store bygg, hus, broer, tanker med mer. Vi sørger alltid for at oppdraget blir utført etter forskriftene, og tar hensyn til det ytre miljøet for å unngå at omgivelsene blir unødvendig belastet med støy og støv.

Vår maskinpark er dimensjonert for effektiv utførelse av både små, store og kompliserte rive- og saneringsoppdrag (innvendig og utvendig).

Krav til miljøkartlegging

Byggteknisk forskrift (TEK17) stiller krav om at det skal utarbeides avfallsplan og rapport fra miljøkartlegging for alle rive- eller rehabiliteringstiltak som genererer mer enn 10 tonn avfall eller er over 100 kvm BRA.

Miljøsaneringsbeskrivelse og Miljøkartlegging

Roar Steen Edvardsen Entreprenørforretning AS utfører miljøkartlegging i henhold til kravene i plan- og bygningsloven på både små og store saneringsprosjekter.

For å sikret at man ivaretar myndighetenes krav til å håndtere avfall på en forsvarlig måte, samt at man oppnår ønsket sorteringsgrad, er det viktig å lage en god kartleggingsrapport. Dette er med på å sikre både god økonomi i saneringsprosjektet og forutsigbarhet, samtidig som det er med på å bidra til en grønnere verden.

Kartlegging og håndtering av asbest

Vi i Roar Steen Edvardsen Entreprenørforretning AS kan også utføre kartlegging av asbest i eldre bygg, oftest fra før 1985. Dette er like viktig i bygg som er i bruk, som i bygg som skal rives. Dette fordi eksponering av asbestfibre utgjør en helserisiko for de som jobber eller bor i slike bygg, samt håndverkere og annet personell som utfører arbeid i bygg der det potensielt kan være asbestholdige byggematerialer.

Vi har god kompetanse på å avdekke asbestholdige materialer som kan være skjult i bygningskonstruksjonen.

Vi kan raskt og sikkert fastslå hvilken håndtering av avfallet som er riktig.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om riving og sanering.

Ta kontakt med oss for ditt neste prosjekt!